CCE_Logo_CS_Symbol_Color

Českobratrská církev evangelická

je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Ke 31. 12. 2015 měla Českobratrská církev evangelická 75 318 členů, 254 farních sborů ve 14 seniorátech a 207 kazatelů (160 mužů a 47 žen).

 

Web ČCE: https://www.e-cirkev.cz/

Informační portál ČCE: http://www.evangnet.cz/

https://youtu.be/EtvV2XQ640I